Polityka Prywatności (RODO)

Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,:
 
1. Informacja o administratorze danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, biuro: Gorlice, ul. 11 Listopada 27, – NIP 7382144396, Regon 122537317, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników  Turystycznych nr Z/100/2018.2021 prowadzonym przez Marszalka Województwa Małopolskiego.

2. Sposób skontaktowania się z Administratorem ochrony danych
Z Administratorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem  e-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Biuro podróży WAKACJE W DOBRYM TEMPIE, ul. Średnie 85,  38-321 Moszczenica.

3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, złożeniem wniosku, wypełnionym formularzem, jak i w trakcie wykonywania umowy, rozpatrzeniem wniosku, będą przetwarzane w następujących celach:
1.      sprzedaży produktów i usług
2.      prowadzenia działań marketingowych
3.      rozpatrywanie wniosków

4. Podstaw prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
1.      niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
2.      niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
3.      niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
4.      udzielona zgoda

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
1. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony
2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia
zniżki),

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1.      procesorom w związku ze zleconymi przez Tourist Polska działaniami realizowanymi w imieniu Tourist Polska
2.      podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
3.      firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
4.      nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące należności (do firm współpracujących nie do klientów) –przenosimy na druk wezwania do zapłaty
5.      kancelariom prawnym, którym Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Biuro Podróży WAKACJE W DOBRYM TEMPIE, Biuro Podróży WAKACJE W DOBRYM TEMPIE zleciły np. prowadzenie postępowania
6.      podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usług (np. Ukraina, Białoruś, Rosja)

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.      przepisy prawa, które mogą obligować Tourist Polska do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
2.      okres przez jaki są świadczone usługi
3.      okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4.      okres na jaki została udzielona zgoda

9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1.      żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
2.      sprostowania danych,
3.      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4.      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
6.      przeniesienia Państwa danych osobowych
7.      tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Biuro Podróży WAKACJE W DOBRYM TEMPEM, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12.Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, Biuro Podróży WAKACJE W DOBRYM TEMPIE  korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Share This